EKSPERCI Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM

Profesor Andrzej Rabczenko


Profesor dr hab. Andrzej Rabczenko jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją karierę naukową rozpoczął w Instytucie Biochemii i Biofifi zyki Polskiej Akademii Nauk, a później na stażach w Max Planck Instytut für Experimentelle Medizin (Getynga, Niemcy), Cambridge (Wielka Brytania), Paryżu i Gif-sur-Yvette (Francja). Był założycielem Domu Handlowego Nauki (1982 r.) pierwszego ośrodka transferu technologii w Polsce. Jako jeden z pierwszych wprowadzał do praktyki obliczenia wykonalności inwestycji oraz prowadził działalność szkoleniową w odniesieniu do prawa handlowego oraz prowadzenia małych przedsiębiorstw dla osób rozpoczynającą działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych i z o.o.. W latach 1994–1998 pracował jako radca (nauka i technologia) w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, stymulując kontakty naukowe pomiędzy instytucjami polskimi i amerykańskimi. Od 1999 r. do 2001 był trenerem w szwajcarskiej fifi rmie Gustav Käser Training International. Prowadził szkolenia i warsztaty dla grup menedżerów takich fifi rm jak ABB, AIG, Henkel, IBM, Siemens, Skoda, Sony, Vattenfall, Volkswagen. Zajmował się również bezpośrednim doradztwem dla dyrektorów. W latach 2008–2004 ponownie pracował w Ambasadzie RP w Waszyngtonie jako radcaminister. Zajmował się sprawami współpracy w zakresie nauki, edukacji i technologii. Obecnie pracuje na Politechnice Warszawskiej jako dyrektor Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest doradcą Prezydenta Przedsiębiorców Rzeczypospolitej Polskiej dr. Andrzeja Malinowskiego.

Ireneusz Kulka


Dyrektor generalny, Członek Zarządu TP Teltech (Orange Group). Jest doświadczonym menadżerem posiadającym wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Jego specjalizacją jest szeroko rozumiany obszar kliencki obejmujący rozwój produktów, sprzedaż oraz utrzymanie świadczonych klientom usług w branżach telekomunikacyjnej i energetycznej. Posiada stopień doktora nauk ekonomicznych a ponadto ukończył „ IESE Advanced Management Program” na uniwersytecie Navarra.

Dariusz Śpiewak


Ekspert ds. sektora publicznego, Akcelerator EdTechHub Publiczne Innowacje. Doświadczony Project Manager, szczególnie doświadczony w dużych projektach publicznych. Absolwent wydziałów Finansów i Bankowości oraz Informatyki i Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania zasobami IT w Instytucie Informatyki i Automatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Dysponuje certyfikatami z metodyki zarządzania projektami PRINCE2, budowy architektury korporacyjnej TOGAF 8 oraz zarządzania usługami informatycznymi zgodnie z metodyką ITIL.

Remigiusz Czerniej


Specjalista w obszarze rozwoju projektów ICT ze szczególnym uwzględnieniem technologii teleinformatycznych, softwarowych oraz cyber bezpieczeństwa. Od ponad 10 lat finansuje i rozwija nowatorskie projekty realizowane przy udziale zespołów badawczych i wdrożeniowych, czego efektem są liczne inwestycje zakończone efektywnymi komercjalizacjami i sukcesami biznesowymi. Ponadto, działając na rynkach międzynarodowych, Remigiusz posiada szerokie kontakty zarówno w korporacjach technologicznych i telekomunikacyjnych, głównie w Chinach , USA, Europie i Izraelu. Remigiusz zaangażowany jest w sourcing i rozwój projektów, budowanie wartości i wsparcie spółek w rozwijaniu sprzedaży i partnerstw strategicznych.

Robert Sitnik


Dr hab. inż. , prof. Politechniki Warszawskiej, Kierownik Zakładu Technik Rzeczywistości Wirtualnej. Zdobył stopień doktora nauk technicznych w 2002 roku oraz tytuł doktora habilitowanego w 2011 roku. Jego zainteresowania naukowe dotyczą obrazowania trójwymiarowego (3D) obiektów statycznych i dynamicznych. Zajmuje się również rozwijaniem algorytmów do przetwarzania danych 3D oraz ich wykorzystaniem w medycynie, inżynierii i dokumentacji dziedzictwa kulturowego. Jego działania skupiają się na rozwoju całościowych rozwiązań aplikacyjnych dostosowanych i przeznaczonych do konkretnych zastosowań. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komunikatów konferencyjnych (w tym kilkunastu artykułów z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej). Kierownik wielu projektów krajowych i zagranicznych z zakresu obrazowania 3D (są to projekty zarówno naukowe jak i wdrożeniowe). Członek SPIE - The International Society for Optical Engineering. Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych .

Aleksander Babś


Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych. Posiada bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych z implementacją inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Smart Grid) oraz infrastruktury inteligentnego opomiarowania (AMI). Posiada umiejętność zarządzania systemami Backoffice: MS SQL Server, Exchange. Znajomość środowisk: Solaris, Windows oraz Linux oraz metod tworzenia opartych na nich sieci heterogenicznych. Do głównych osiągnięć należą: 1. Zaprojektowanie oraz zaimplementowanie środowiska IT/IS dla parku przemysłowego firmy Flextronics w Tczewie; 2. Wdrożenie w firmie Flextronics systemu ERP, płacowo-kadrowego, kontroli czasu pracy, zarządzania dokumentacją produktów, a także systemy kontroli i wspomagania produkcji klasy MES; 3. Zaimplementowanie rozwiązania IR które później zostały wykorzystane w europejskich oddziałach firmy; 4. Zoptymalizowanie kosztów działania działu IT/IS – były one znacząco niższe niż w konkurencyjnych firmach; 5. Wprowadzenie ogólnofirmowego systemu budżetowania, kontroli kosztów, analizy rentowności grup produktowych oraz standardów raportowania strategicznego, 6. Zaprojektowanie system informatycznego uniemożliwiającego wykorzystanie danych pochodzących z infrastruktury inteligentnego opomiarowania (AMI)

Bartosz Gajda


Ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku ICT/Telco na stanowiskach menadżerskich. Doświadczenie w tworzeniu struktur biznesowych, procesów i procedur działania. Umiejętność budowania zespołu, produktu, oferty i zarządzania personelem. Zarządzanie budżetem w dużych spółkach telekomunikacyjnych oraz zarządzanie własną spółką o obrotach przekraczających ponad 20 mln rocznie. Odbył szereg szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu Technik i Prowadzenia Sprzedaży, negocjacji, zarządzania projektami, zarządzania personelem oraz zadnień technicznych z komunikacji i teleinformatyki. Wykształcenie: I 2006 – VI 2006 – Instytut Doradztwa Majątkowego; Podyplomowe Studium Wyceny Nieruchomości X 2000 – VI 2001 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji X 1997 – VI 1999 - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie; Studia magisterskie o kierunku zarządzanie i marketing X 1994 – VI 1997 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, studia licencjackie.

Piotr Maczuga


ekspert w tematyce Multimedia & Learning. Zawodowo zajmuje się prowadzeniem projektów w zakresie nowoczesnych multimediów w biznesie, edukacji i rozrywce. Ekspert w projektach Transferu Innowacji. Związany z produkcją treści multimedialnych, projektuje i wdraża procesy związane z zagadnieniami cyfrowej edukacji. Kluczowy ekspert w projekcie Entube Center realizowanym dla Ministerstwa Młodzieży i Sportu Kataru. Współtwórca i wykładowca studiów podyplomowych „Cyfrera – edukacja w erze cyfrowej” na warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ponadto: - Udział w projektach edukacji dorosłych i edukacji zawodowej (VET) - programy „Leonardo da Vinci – Lifelong Learning” i „Erasmus+„ - rola kierownika projektu lub kluczowego eksperta. - Współautor metodyk: „Rapid E-Learning Master”, „E-Business Mobile Training”, „New Media Production”, „Knowledge Management 2.0”, „Webinar 2 Learn”, „Knowledge Pills” czy “Webquests for HRM”.

Grzegorz Lewkowicz


Prywatny przedsiębiorca z ponad 18-letnim doświadczeniem w branży IT i zarządzaniu. Założyciel spółki Pirios S.A. oraz Meteo Alert sp. z o.o.. Odpowiedzialny za kreowanie i rozwój nowych idei, produktów oraz przedsięwzięć, a także ich sprzedaż i sukces rynkowy. Szerokie doświadczenie w branży IT oraz marketingu. Obejmując stanowisko Dyrektora Handlowego ds. Sektora Utilities-Public w Wind Telecom S.A. sprawował m.in. opiekę biznesową nad kluczowymi klientami z sektora przedsiębiorstw usług sieciowych oraz sektora publicznego. Auto nowych produktów m.in. systemu Contactis Emergency dla sektora energetycznego, odpowiedzialny też za jego sprzedaż (ponad 16 wdrożeń w Polsce) oraz zarządzanie budżetem marketingowym i kampaniami marketignowymi w zakresie podległych sektorów. Jako Prezes Zarządu w Pirios S.A. kierował całością procesów w przedsiębiorstwie, sprzedając nowe produkty dla sektora energetycznego oraz administracji publicznej.