AKTUALNE OGŁOSZENIA

Baza konkurencyjności Fundusze Europejskie

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Pozyskanie personelu do dla zespołów interdyscyplinarnych w projektach informatycznych – edycja 1”

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jak również zgodnie z zachowaniem zasad efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu, w związku z realizacją przez Zamawiającego – EDTECHHUB AKCELERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000235319, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 368494422; NIP: 9462674080, projektu pn. „EdtechHub Akcelerator – zarządzania wiedzą cyfrową w sferze publicznej”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.3 PO PC – „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. 

Data ogłoszenia: 11.09.2018
Termin składania ofert: 18.10.2018

Komunikat nr 1 z dn. 11.10.2018

Termin składania ofert ulega zmianie.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje wydłużony o 7 dni tj. do dnia: 18.10.2018 r.

======== koniec komunikatu ============

Wyniki postępowania z dn. 29.10.2018:

złożonych ofert: 1; wybrany wykonawca: Zespół Interdyscyplinarny z członkami kluczowymi – Paweł Kamiński, Piotr Kamiński + członkowie; oferta złożona: 18.10.2018 r.; cena oferty łącznie (maksymalna): 1.358.400 zł

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Pozyskanie personelu do świadczenia usług w ramach wsparcia specjalistycznego dla zespołów interdyscyplinarnych w projektach informatycznych – Expert Interdyscyplinarny (Sektor Publiczny)”

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jak również zgodnie z zachowaniem zasad efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu, w związku z realizacją przez Zamawiającego – EDTECHHUB AKCELERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000235319, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 368494422; NIP: 9462674080, projektu pn. „EdtechHub Akcelerator – zarządzania wiedzą cyfrową w sferze publicznej”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.3 PO PC – „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. 

Data ogłoszenia: 11.09.2018
Termin składania ofert: 19.09.2018

Komunikat nr 1 z dn. 17.09.2018

Dodano załącznik nr 5 – oświadczenie godzinowe (Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy).
Załącznik wymagany na poziomie złożenia oferty.
Termin składania ofert nie ulega zmianie

======== koniec komunikatu ============

Wyniki postępowania – wybrany wykonawca:

Nazwa: Dariusz Śpiewak, Warszawa
Data wpływu: 12.09.2018
Cena oferty: 130 zł / godz. brutto

Liczba ofert: 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Pozyskanie personelu do świadczenia usług w ramach wsparcia specjalistycznego dla zespołów interdyscyplinarnych w projektach informatycznych – Ekspert Interdyscyplinarny – Sektor Samorządowy”

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jak również zgodnie z zachowaniem zasad efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu, w związku z realizacją przez Zamawiającego – EDTECHHUB AKCELERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000235319, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 368494422; NIP: 9462674080, projektu pn. „EdtechHub Akcelerator – zarządzania wiedzą cyfrową w sferze publicznej”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.3 PO PC – „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. 

Data ogłoszenia: 11.09.2018
Termin składania ofert: 19.09.2018

Komunikat nr 1 z dn. 17.09.2018

Dodano załącznik nr 5 – oświadczenie godzinowe (Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy).
Załącznik wymagany na poziomie złożenia oferty.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.

—–

Wyniki postępowania z dn. 29.10.2018:

złożonych ofert: 1; wybrany wykonawca: Zespół Interdyscyplinarny z zespołem kluczowym Paweł Kamiński, Piotr Kamiński + członkowie, Warszawa; oferta złożona: 18.10.2018 r.; cena oferty łącznie (maksymalna): 1.358.400 zł

======== koniec komunikatu ============

Wyniki postępowania: Postępowanie nie rozstrzygnięte z powodu braku ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Pozyskanie personelu do świadczenia usług w ramach wsparcia specjalistycznego dla zespołów interdyscyplinarnych w projektach informatycznych – Ekspert ds. Komercjalizacji”

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jak również zgodnie z zachowaniem zasad efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu, w związku z realizacją przez Zamawiającego – EDTECHHUB AKCELERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000235319, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 368494422; NIP: 9462674080, projektu pn. „EdtechHub Akcelerator – zarządzania wiedzą cyfrową w sferze publicznej”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.3 PO PC – „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. 

Data ogłoszenia: 11.09.2018
Termin składania ofert: 19.09.2018

Komunikat nr 1 z dn. 17.09.2018

Dodano załącznik nr 5 – oświadczenie godzinowe (Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy).
Załącznik wymagany na poziomie złożenia oferty.
Termin składania ofert nie ulega zmianie

======== koniec komunikatu ============

Wyniki postępowania – wybrani wykonawcy:

Wykonawca 1
Nazwa: Remigiusz Czerniej, Warszawa
Data wpływu: 17.09.2018
Cena oferty: 95 zł / godz. brutto
Wykonawca 2
Nazwa: Joanna Lipińska, Falenty
Data wpływu: 18.09.2018
Cena oferty: 110 zł / godz. brutto

Liczba ofert: 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Pozyskanie personelu do świadczenia usług w ramach wsparcia specjalistycznego dla zespołów interdyscyplinarnych w projektach informatycznych – Expert interdyscyplinarny ds. ewaluacji i IP”

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jak również zgodnie z zachowaniem zasad efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu, w związku z realizacją przez Zamawiającego – EDTECHHUB AKCELERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000235319, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 368494422; NIP: 9462674080, projektu pn. „EdtechHub Akcelerator – zarządzania wiedzą cyfrową w sferze publicznej”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.3 PO PC – „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. 

Data ogłoszenia: 11.09.2018
Termin składania ofert: 19.09.2018

Komunikat nr 1 z dn. 17.09.2018

Dodano załącznik nr 5 – oświadczenie godzinowe (Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy).
Załącznik wymagany na poziomie złożenia oferty.
Termin składania ofert nie ulega zmianie

======== koniec komunikatu ============

Wyniki postępowania: Postępowanie nie rozstrzygnięte z powodu braku ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Pozyskanie personelu do świadczenia usług w ramach wsparcia specjalistycznego dla zespołów interdyscyplinarnych w projektach informatycznych – Analityk – Tester”

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jak również zgodnie z zachowaniem zasad efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu, w związku z realizacją przez Zamawiającego – EDTECHHUB AKCELERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000235319, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 368494422; NIP: 9462674080, projektu pn. „EdtechHub Akcelerator – zarządzania wiedzą cyfrową w sferze publicznej”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.3 PO PC – „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. 

Data ogłoszenia: 11.09.2018
Termin składania ofert: 19.09.2018

Komunikat nr 1 z dn. 17.09.2018

Dodano załącznik nr 5 – oświadczenie godzinowe (Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy).
Załącznik wymagany na poziomie złożenia oferty.
Termin składania ofert nie ulega zmianie

======== koniec komunikatu ============

Wyniki postępowania – wybrani wykonawcy:

Wykonawca 1
Nazwa: Agnieszka Lewczuk, Warszawa
Data wpływu: 18.09.2018
Cena oferty: 60 zł / godz. brutto
Wykonawca 2
Nazwa: Maciej Mitura, Warszawa
Data wpływu: 19.09.2018
Cena oferty: 36 zł / godz. brutto

Liczba ofert: 2

ZAPYTANIE ARCHIWALNE
na:

Działania promocyjne do celów promocji projektu i  rekrutacji uczestników – EA/08-3/2018/PRO

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jak również zgodnie z zachowaniem zasad efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu, w związku z realizacją przez Zamawiającego – EDTECHHUB AKCELERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000235319, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 368494422; NIP: 9462674080, projektu pn. „EdtechHub Akcelerator – zarządzania wiedzą cyfrową w sferze publicznej”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.3 PO PC – „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. 

Data ogłoszenia: 10.08.2018

Termin składania ofert:     27.08.2018

Wyniki postępowania z dn. 29.08.2018:

złożonych ofert: 1; wybrany wykonawca: ROI Consulting Sp. z o.o., ul. J. Smulikowskiego 4, Warszawa; oferta złożona: 20.08.2018 r.; cena oferty łącznie dla Zadań od 1 do 5:  793.000 zł netto + VAT, z tego zadanie 1 (215.000 zł), zadanie 2 (150.000 zł), zadanie 3 (250.000 zł), zadanie 4 (58.000 zł), zadanie 5 (120.000 zł)